سالهای سکوت

نرگس خادمی

تاریخ برگزاری نمایشگاه
4 تا 15 بهمن 1398


استیتمنت

با ناخودآگاهم شروع ميكنم
در اوج تيره گى
وبا احساسى از غم ،
رنگها فوران ميكنند
براى اثرى كه از حقيقت ناشناخته من پديد ميايد
پس از سالها سکوت


آثار


نمایشگاه