سپید هنگام روییدن

مهسا طوسی

تاریخ برگزاری نمایشگاه
18 بهمن تا 2 اسفند 1398


استیتمنت

خلق این آثار حاصل سفری است نیمه خودآگاه در رنگ و بی‌رنگی، سیاهی و سپیدی و …
در این سفر کشاکش رنگ و بی‌رنگی ، رویش سیالی را برایم رقم زد که مرا با خود به جای جای صفحه کشاند که تمایز نقش و سطح را برایم دشوار می‌نمود.
حال دیگر من و صفحه یکی شده بودیم… .


آثار

نمایشگاه