یک اثر، یک مکان

نمایش دو روزه‌ی اثری از محمدرضا قربانی

گشایش: 17 اسفند 1402
روزهای بازدید: 17 و 18 اسفند 1402
ساعات بازدید: ۱6 تا ۲۰

استیتمنت

همه چیز بی‌مکان و بی‌زمان به نظر می‌رسد. اجزا بسان یاخته‌های معلق در غشای شفاف و در عین حال تیره رنگی در فضا غوطه‌ورند. جهتی به جهت دیگری برتری ندارد. ساقه‌ها، برگ‌ها، میوه‌ها، پرنده‌ها و احجام در فضایی اثیری شناورند. چه خوب که موضوعی نیست و هر چه هست متن است و حاشیه. مگر نه این‌که نگارگری ایران نیز چنین است! یکی از شاخصه‌های مهم نگارگری ایرانی غلبه حاشیه و متن بر موضوع اصلی‌ست. از همین روست که اگر از یک نگاره موضوع اصلی آن‌را حذف کنیم، خللی بر جذابیت اثر وارد نمی‌شود، چرا که گل‌ها و بوته‌ها و رنگ‌ها و آسمان و حاشیه و تزئینات از عوامل مهم تاثیرگذاری آن هستند.
محمد رضا قربانی در اثر ارائه شده در این نمایشگاه (یک اثر یک مکان) اجزای تشکیل‌دهنده نقاشی خود را در شب آسمان خیال‌گونه‌اش گسترانیده تا از این طریق ما را به تماشا دعوت و با بخش دیگری از شرق بهشت آشنا کند.

رضوان صادق‌زاده


آثار


نمایشگاه