تا سرحد حماقت خوشبینانه

شهگل صفرزاده

گشایش: 17 آذر 1402
روزهای بازدید: 19 آذر تا 1 دی 1402
ساعات بازدید: ۱6 تا ۲۰ هر روز بجز شنبه ها
برای خرید آثار این نمایشگاه با واتس اپ و اینستاگرام گالری در ارتباط باشید.

استیتمنت

روابط میان افراد به واسطه نشنیدن خود، یکدیگر و جهانی که در آن زندگی می‌کنند، مخدوش شده و درواقع گفت‌و‌گو از دست رفته‌است یا دست کم مبهم و پیچیده‌ شده و سادگی گذشته را ندارند؛ امروزه روابط انسانی آلوده به نقاب‌ها و دروغ‌هایی شده که آن‌ها را باور می‌کنیم، به آن‌ها لبخند می‌زنیم و بیشتر مواقع به نگرانی و رنج و درد دیگران نمی‌رسیم.

در تصور من آدم‌ها هر روز دورتر می‌شوند و هویت و جنسیت آن‌ها مبهم‌تر می‌شود. در عین حال من برای خودم دیالوگ‌هایی را با آن‌ها متصور می‌شوم؛ در جایی که دیگر هیچ نیست و چیزیباقی نمانده‌است. من خواسته یا ناخواسته دریافتم از آدم‌ها و روابط را در چنین فضایی به تصاویر نقاشی‌هایم تحمیل می‌کنم.

شه‌گل صفرزاده


آثار


نمایشگاه