مهار نافرجام

نمایشگاه نقاشی های مه ناز حسن پور

گشایش: 4 شهریورماه 1401
روزهای بازدید: 6 شهریورماه تا 14 شهریورماه 1401
ساعات بازدید: 15 تا 20 هر روز به جز شنبه ها
برای خرید آثار این نمایشگاه با واتس اپ و اینستاگرام گالری در ارتباط باشید.

استیتمنت

نمودهای ظاهری یک فاجعه شامل بلعیدن، خروشیدن، در هم شکستن، انفجار، سرریزشدن و گشایش یا انسداد است.
میل شدید درونی به متوقف ساختن بروز مکرر فاجعه، به تدریج منجر به تشدید حس تسلیم میشود.
مجموعه پیش رو نمایش تصاویر ذهنی من از تجربه ی این چرخه ی پر تکرار است.


آثار


نمایشگاه