جاودانگی

نمایشگاه نقاشی های گیلدا هاشم زاده

گشایش: 21 مردادماه 1401
روزهای بازدید: 23 مردادماه تا 31 مردادماه 1401
ساعات بازدید: 15 تا 20 هر روز به جز شنبه ها
برای خرید آثار این نمایشگاه با ما تماس بگیرید

استیتمنت

نقاشی که توان خود را به پای راه و رسم ها،
حقایق،
و عواطف زندگی می گذارد
تا از لحظه حال،
دلایل پایداری خود را پیدا کند،
از اینروست که انسانهایش در سطح عمودی
با کنایه کنار هم قرار می گیرند
تا در کنار این پیوستگی و انسجام
به فراتر از قضاوت بنشیند
که جاودانگی کجای زندگی معنا می یابد؟!!!


آثار