در آستانه

نمایشگاه نقاشی های مهتا معینی

گشایش: 10 تیرماه 1401
روزهای بازدید: 12 تیرماه تا 24 تیرماه 1401
ساعات بازدید: 15 تا 20 هر روز به جز شنبه ها
برای خرید آثار با ما تماس بگیرید

استیتمنت

آستانه *
در نقاشی های اخیر مهتا معینی زنانی با لباس خانه دیده می شوند، در حالی که پشت به بیننده و روبروی فضایی خالی یا آسمان هستند یا به آن می نگرند. زنان، انگار در آستانه ی مکان یا شرایطی هستند یا منتظر در پشت پنجره ای . تنهایی و ندیدن چهره، همدلی ما را بیشتر کرده و تاویل پذیر به شرایطی است که در آن به سر می بریم. انگار زنان، مجسمه هایی از تنهایی و استیصال یا انتظارِ ما هستند. این نقاشی ها امروزی شده ی پیکره ی زنان در مینیاتورهای ایرانی نیز هستند، بی آنکه بخواهند تداعی گر آن باشند. نقوش بر لباس برخی، حالت حزن و ملایمت نقاشی ها را لطیف تر کرده است.
معینی در این نقاشی ها جنبه های بیانگر زنان را با دسته بندی رنگ های بیشتر، آبی و بنفش و سبزهای خاموش و خاکستری و سفید و شکل ایستادن یا نشستن پیکره ها و ساده سازیشان تشدید می کند. فضای خالی این نقاشی ها، خود عرصه ای برای انتقال سکون و غربتی است که یادآور نقاشی های شرق دور است. این نقاشی ها همنوایی ما را به خود می خوانند، می توانید آنها را ساعت ها نگاه کنید و به فکر فرو روید، به همان شکل که زنان در فضای آنها چنین کرده اند.

بهنام کامرانی

* برگرفته از شعر احمد شاملو به همین نام


باید اِستاد و فرود آمد
بر آستان دری که کوبه ندارد
چرا که اگر به گاه آمده باشی
دربان به انتظار توست
و اگر بی گاه
به کوفتن ات پاسخی نمی آید.
کوتاه است در،
پس آن به که فروتن باشی.
آینه ای نیک پرداخته توانی بود
آنجا

که آنجا تو را کسی به انتظار نیست

تنها تو
آنجا موجودیت مطلقی

و خاطرات تا جاودانِ جاویدان
در گذرگاهِ ادوار داوری خواهد شد.

احمد شاملو


آثار


نمایشگاه