تا حقیقت ما را نکشد

نمایشگاه نقاشی های

غزاله شالچی


گشایش
9 اردیبهشت ماه 1401
روزهای بازدید
11 اردیبهشت ماه تا 23 اردیبهشت ماه 1401
ساعات بازدید
15 تا 20 هر روز به جز شنبه ها


استیتمنت

من در نقاشی هایم به دنبال انتقال معنای بخصوصی نیستم؛ به عبارتی معنا در نقاشی های من عبارت است از حس و حال و افکار من در همان لحظه ی بخصوص.
پس موضوع در نقاشی هایم می تواند هر چیزی باشد؛ گاهی چهره، گاهی طبیعت بی جان، فضایی که در آن حضور دارم و غیره.
آنچه برایم اهمیت دارد خود فرایند نقاشی کردن است.
آن لحظه ای که تصمیم میگیرم قلم به دست بگیرم یا چه رنگی را کجا به کار ببرم… اینها مرا وا میدارند تا بی کم و کاست آن لحظه ها را زندگی کنم.
نقاشی دلیل بقای من است تا، به قول نیچه، حقیقت مرا نکشد.


آثار


نمایشگاه