مجسمانه

نمایشگاه نقاشی های

زهره حاتمی پور


گشایش
26 فروردین ماه 1401
روزهای بازدید
28 فروردین ماه تا 5 اردیبهشت ماه 1401
ساعات بازدید
15 تا 20 هر روز به جز شنبه ها


استیتمنت

مجسمانه یک بازی ساده و پر از هیجان است.
نکته مهم بازی بی حرکت ماندن است.
زمان در لحظه جاریست، تصویر بی حرکت مانده اما پر از شور زندگی است.
ثبت لحظه به همان کیفیت و تازگی دغدغه ی اصلی من در کارهایم است.


آثار


نمایشگاه