اما بر خورشید هم برف نشست

false

اما بر خورشید هم برف نشست

نمایشگاه نقاشی های

الهه ترابی


گشایش
15 بهمن ماه 1400
روزهای بازدید
17 بهمن ماه تا 29 بهمن ماه 1400
ساعات بازدید
15 تا 20 هر روز به جز شنبه ها


استیتمنت

هیچ کس،

هیچ وقت،

به هیچ جا نمی رسد…

(یانیس ریتسوس / شاعر یونانی)


آثار


نمایشگاه