هست شب

نمایشگاه گروهی

به کوشش سمیرا دل زنده و رضا صادقی

گشایش
7 آبان 1400


روزهای بازدید
9 آبان تا 17 آبان ماه 1400


ساعات بازدید
15 تا 20 هر روز به جز شنبه ها


استیتمنت

هراس آدمی از مرگ توسط طبیعت، منجر به جداسازی اش از طبیعت در روند فرایند تولید و سپس انبوه این تولیدات شد. این جهان مصنوع، همان بخش امتداد یافته ی وجود اوست، که از سویی دستاوردی والا و از سویی دیگر، سرشتی تراژیک دارد. انبوهات حاصله در برابر انسان قد علم کرده و بر انسان چیره می گردد. از درختان کلاژ شده و طبیعت مرزبندی شده در میان سازه های انسانی گرفته، تا بناهای به جامانده و خالی از سکنه و فضاهای محبوس و انباشت اشیا؛ همگی تداعی گر گرفتاری و واماندگی آدمیست که گویی انسان به مثابه ابژه ای شکست خورده، نه به طبیعت واقع تعلق دارد و نه به جهان مصنوع.


آثار


نمایشگاه