سرخوشی تا سرحد مرگ

نمایشگاه انفرادی

نقاشی های جواد بوربور

بازگشایی
4 تیر 1400
روزهای بازدید
6 تیر تا 21 تیر 1400
ساعات بازدید
15 تا 20 هر روز


استیتمنت

جایی درونِ کالبدم از میانِ حفره های همیشه ناشناخته، درب‌هایی را می گشایم تا بر من نازل شود هر آنچه بَخت نخواهم نامید.
در آنسوی تفکر، ای کاش هایی کهنه و همیشگی در انتظار برآورده شدن، ذهن را به سرزمینی وحشی که به اشارَت من را فرا میخواند تبدیل می کند، سرزمینی که هیچکس به آنجا نرسیده است.
خواسته هایی گاه کاملا شخصی که به دست آوردنشان فقط بر من تاثیرگذار نیستند.
در ضربان هر لحظه خیال پردازی می کنم، شاید به دستِشان آورم، شاید پشیمان شوم!

جواد بوربور
تابستان 1400


آثار