کاتالوگ نمایشگاه ذهن انسان

30 / اردیبهشت / 1401

کاتالوگ آثار

نمایشگاه نقاشی های دادبه باقری

ذهنْ‌انسان

مجموعه‌ای از نقاشی‌های دادبه باقری ، منتشر شده توسط گالری عصر در اردیبهشت 1401