کاتالوگ نمایشگاه اما بر خورشید هم برف نشست

15 / بهمن / 1400

کاتالوگ آثار

نمایشگاه نقاشی های الهه ترابی

اما بر خورشید هم برف نشست

مجموعه‌ای از نقاشی‌های الهه ترابی ، منتشر شده توسط گالری عصر در بهمن 1400