کاتالوگ آثار نمایشگاه قلمرو غیاب

21 / خرداد / 1400

کاتالوگ آثار

نمایشگاه نقاشی های حنانه جالو

قلمرو غیاب

مجموعه‌ای از نقاشی‌های هنرمند جوان نقاش و سرامیست،‌ حنانه جالو، منتشر شده توسط گالری عصر در مرداد 1400