کاتالوگ آثار نمایشگاه راه از چپ باریک می شود

23/ مهر / 1400

کاتالوگ آثار

نمایشگاه نقاشی های مینا قهرمانی

راه از چپ باریک می شود

مجموعه‌ای از نقاشی‌های مینا قهرمانی، منتشر شده توسط گالری عصر در مهر 1400