هانیه آزموده

نقاش

مدرس و مدیرمسئول آموزشگاه هنرهای تجسمی ته‌رنگ      

  • نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان بانوان معاصر ایران در آذربایجان، باکو                          ۱۳۹۶
  •          نمایشگاه انفرادی نقاشی در گالری الهی رشت                                                        ۱۳۹۷
  •          نمایشگاه گروهی نقاشی در موزه‌ی هنرهای معاصر تهران                                           ۱۳۹۸
  •         نمایشگاه گروهی در گالری بهارک تهران                                                               ۱۳۹۹              
  •         نمایشگاه گروهی نقاشی  در گالری تام اصفهان                                                       ۱۳۹۹
  • شرکت در نمایشگاه صد اثر، صد هنرمند در گالری گلستان تهران             ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱
  •         نمایشگاه انفرادی نقاشی در گالری بهارک تهران                                                     ۱۴۰۰      
  •          نمایشگاه گروهی جنگل در گالری لاله تهران                                                         ۱۴۰۰
  •         نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری ثالث تهران                                                        ۱۴۰۱  

بعضی از آثار