نگار صبوری

نگار صبوری

نگار صبوری

نقاش

نگار صبوری
متولد ۱۳۶۰

  • دکتری فلسفۀ هنر (۱۳۹۵-۱۳۹۹) دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی ارشد معماری (۱۳۸۳- ۱۳۸۶) دانشگاه هنر تهران

نمایشگاه های گروهی:
گذار از گدازه در گالری بُن (۱۳۹۵)
یک چشم‌انداز تمام وقت در گالری چی (۱۳۹۹)

بعضی از آثار