شقایق مهدی

شقایق مهدی

شقایق مهدی

نقاش

متولد ۱۳۷۱

عضو انجمن نقاشان ایران

نمایشگاه گروهی طبیعت ۱۳۹۳ گالری بهزاد

نمایشگاه سالانه طراحی ۱۳۹۳ گالری بهزاد

نمایشگاه گروهی نقاشی نوستالژی ۱۳۹۴ گالری زرنا

منتخب جشنواره ژکال سال ۱۳۹۵ گالری پردیس ملت

نفر دوم جشنواره دامونفر سال ۱۳۹۶

شرکت در جشنواره ژکال سال ۱۳۹۷

شرکت در جشنواره ارتنگ سال ۱۳۹۸ باغ موزه ملی

شرکت در نمایشگاه انجمن نقاشان سال۱۳۹۸ خانه هنرمندان

نمایشگاه گروهی کرانه منکف ۱۴۰۰ خانه هنرمندان

شرکت در کارنمای انجمن نقاشام ایران خانه هنرمندان ۱۴۰۰


نمایشگاه انفرادی سال ۱۴۰۰ گالری عصر

بعضی از آثار