الهه ترابی

الهه ترابی

نقاش

الهه ترابی

1367

کارشناس نقاشی دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناس ارشد نقاشی دانشگاه هنر سوره تهران

نمایشگاه های گروهی

  • شرکت در نمایشگاه گروهی گالری آبان مشهد 1393
  • شرکت در نمایشگاه گروهی گالری لاله 1395
  • شرکت در نمایشگاه گروهی گالری فردا 1395
  • شرکت در نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان 1396
  • شرکت در نمایشگاه گروهی گالری پردیس ملت 1397
  • شرکت در نمایشگاه گروهی گالری پردیس ملت 1398

بعضی از آثار