خراش

نمایشگاه نقاشی‌های هانیه آزموده

یک اثر، یک مکان

استیتمنت همه چیز بی‌مکان و بی‌زمان به نظر می‌رسد. اجزا بسان یاخته‌های معلق در غشای شفاف و در عین حال تیره رنگی در فضا غوطه‌ورند. جهتی به جهت دیگری برتری ندارد. ساقه‌ها، برگ‌ها، میوه‌ها، پرنده‌ها و احجام در فضایی اثیری شناورند. چه خوب که موضوعی نیست و هر چه هست متن است و حاشیه. مگر […]

مستتر

نمایشگاه نقاشی‌های مریم صلاحی

قره آغاج

نمایشگاه نقاشی های ساوالان جماعتی